:: خدمات چاپ فضای باز ::

چاپ فضای خارجی بیشتر برای تبلیغات محیطی در فضای باز کاربرد دارد. تغییرات دما ، تابش نورخورشید ، قابلیت دید از فواصل دور و … از ویژگی های چاپ در فضای خارجی است که می بایست رعایت شود. در این نوع چاپ جوهر و مواد مصرفی به دلیل تابش مستقیم نور خورشید ، رطوبت و دیگر عوامل خارجی از مقاومت و ثبات بیشتری برخوردار هستند.

قابلیت چاپ با کیفیت 1440 Dpi / قابلیت چاپ بر روی انواع سطوح مانند استیکر ، انواع فلکس وبنر ، سولیت یک طرفه و دوطرفه ( پشت طوسی و ساده ) ، تکستایل و مش